स्नातक तहको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं ७(ख) को सिफारिस पेश गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको सूचना

२०७७ चैत्र १०
स्नातक तहको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं ७(ख) को सिफारिस पेश गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको सूचना

स्नातक तहको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं ७(ख) को सिफारिस पेश गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको सूचना