विदेशीतर्फका सिटहरुमा भर्ना पश्चात रिक्त भएका सिटहरु नेपाली खुला सःशुल्क (Paying) तर्फ रुपान्तरण गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७९ असार २२

विदेशीतर्फका सिटहरुमा भर्ना पश्चात रिक्त भएका सिटहरु नेपाली खुला सःशुल्क (Paying) तर्फ रुपान्तरण गरिएको सम्बन्धमा ।


डाउनलोड