चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र स्थान छनोट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७८ असार ७
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र स्थान छनोट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र स्थान छनोट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना