स्नातकोत्तर तहमा चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको लागि पुन: आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

२०७७ फाल्गुन ५
स्नातकोत्तर तहमा चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको लागि पुन: आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना