चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर तह MD/MS कार्यक्रमको Wrap-up Matching का लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting ) गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८ बैशाख २९

चिकित्सा शिक्षा  स्‍नातकोत्तर तह MD/MS कार्यक्रमको Wrap-up Matching  का लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting ) गर्ने सम्बन्धी सूचना । 


डाउनलोड