चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो पूर्वभर्नासूची (Third Pre-admission List) सम्बन्धी सूचना ।

२०७९ श्रावण ३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो पूर्वभर्नासूची (Third Pre-admission List) सम्बन्धी सूचना ।


डाउनलोड