पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको सूचना

२०७८ आश्विन १३
पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको सूचना

 पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको http://mec.gov.np/public/uploads/shares/news_notice/ug_res/pakistan_notice.pdfसूचना