चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BSc Nursing, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

३ चैत्र २०७९, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BSc Nursing, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

डाउनलोड