CTEVT बाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धमा थप स्पष्ट गरिएको सूचना

७ आषाढ़ २०८१, शुक्रबार
CTEVT बाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धमा थप स्पष्ट गरिएको सूचना

CTEVT बाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धमा थप स्पष्ट गरिएको सूचना