चिकित्सा शिक्षामा न्यून विद्यार्थी भर्ना भई पठन पाठन सूचारु नभएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना :

२०७८ पुष १४
चिकित्सा शिक्षामा न्यून विद्यार्थी भर्ना भई पठन पाठन सूचारु  नभएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना :

चिकित्सा शिक्षामा न्यून विद्यार्थी भर्ना भई पठन पाठन सूचारु  नभएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना :