नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ बमोजिम NBMS Specialty कार्यक्रमका लागि स्वमूल्याङ्कन आवेदन आव्हान गरिएको।

१९ आषाढ़ २०८०, मंगलबार

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ बमोजिम NBMS Specialty  कार्यक्रमका लागि स्वमूल्याङ्कन आवेदन आव्हान गरिएको। Click Here to Download Self-Appraisal Form docx File

डाउनलोड