कक्षा १२ सरहका ए लेभल, CBSE लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा थप स्‍पष्‍ट गरिएको सूचना (MECEE-BL 2025)

२ आषाढ़ २०८१, आइतबार
कक्षा १२ सरहका ए लेभल, CBSE लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा थप स्‍पष्‍ट  गरिएको सूचना (MECEE-BL 2025)

कक्षा १२ सरहका ए लेभल, CBSE लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा थप स्‍पष्‍ट

गरिएको सूचना
(MECEE-BL 2025)