Publications

क्र.न. शीर्षक फाइल प्रकाशित मिति
चिकित्सा शिक्षा जर्नल वर्ष-३, अङ्क-१, सङ्ख्या-४, माघ २०७९ Oct 19th 2023
कक्षा ६-१० सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेको प्रमाणीकरण फारम Sep 18th 2023
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Jul 31st 2023
नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज परिचयात्मक पुस्तिका, २०८० Jul 20th 2023
पुनर्योगको आवेदन फाराम (अनुूसूची २) Dec 19th 2022
उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ Aug 16th 2022