सूचना
२०७९ असार ११

स्वीकार वा परित्याग गर्न सक्ने सूचना

स्वीकार वा परित्याग गर्न सक्ने सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार १०

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो पूर्वभर्नासूची (First Pre-admission List)सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो पूर्वभर्नासूची (First Pre-admission List)सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार ९

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार ८

म्याचिङ प्रक्रिया स्थगन गरिएको सूचना

म्याचिङ प्रक्रिया स्थगन गरिएको सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार ७

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार ३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना । 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार ३

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ असार १

Notice for Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL 2022) Program for FOREIGN CANDIDATES Applied in the Second Category.

Notice for Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL 2022) Program for FOREIGN CANDIDATES Applied in the Second Category.

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ जेष्ठ २४

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ जेष्ठ २०

नतिजा संशोधन गरिएको सूचना ।

नतिजा संशोधन गरिएको सूचना ।

थप पढ्नुहोस्